Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

I / atgal

 

Ideografinis raštas raštas, kurio ženklai – ideogramos – yra specialūs simboliai, atsiradę iš primityvių piešinių, ir žymi ne atskirą garsą arba skiemenį, o visą žodį arba sąvoką.

Ikonografija vaizdinių dokumentų (tapybos, grafikos kūrinių, fotografijų), susijusių su kokia nors tema, asmeniu, vieta, įvykiu, rinkinys; iliustracinės medžiagos tam tikram leidiniui visuma.

Iliustracija fotografija, piešinys, brėžinys, raižinys, paaiškinantis, papildantis arba puošiantis knygos, žurnalo, laikraščio, kitokio leidinio tekstą. Iliustravimas – iliustracijų dėjimas į tekstą, teksto aiškinimas, puošimas iliustracijomis; iliustracijų darymas; pavyzdžių pateikimas minčiai paaiškinti arba įrodyti.

Indeksas asmenvardžių, pavadinimų rodyklė, sąrašas; sutartinis ženklas arba jų grupė klasifikacijos skyriams žymėti.

In folio leidinio formatas, sudarytas iš pusės popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 2 lapai, arba 4 puslapiai.

Informacija mokslinės, visuomeninės, politinės, techninės žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu, raštu arba komunikacijos priemonėmis.

Informacinis leidinys leidinys, pateikiantis trumpas mokslines, mokslo populiarinimo ar taikomojo pobūdžio žinias arba susistemintas žinias apie spaudinius.

Inicialai asmenvardžio (vardo, pavardės, tėvo vardo, slapyvardžio) pirmosios raidės; rankraščio, spausdinto teksto arba atskirų jo skyrių pirmosios raidės, dažniausiai puošnios, kito šrifto ir spalvos.

Inkunabulas iki 1501 m. spausdinta knyga, savo išvaizda panaši į rankraštį.

In octavo leidinio formatas, sudarytas iš 3 kartus sulenkto popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 8 lapai, arba 16 puslapių.

In quarto leidinio formatas, sudarytas iš 2 kartus sulenkto popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 4 lapai, arba 8 puslapiai.

Instrukcija leidinys, pateikiantis normas ir taisykles, reguliuojančias tam tikros veiklos tvarką ir sąlygas, normas, nustatančias aukštesnio lygio normatyvinių aktų vykdymą.

Intarpas į rašinį įterpta tam tikra teksto dalis; įterpimas. Interliniažas – tarpas tarp dviejų gretimų eilučių: atstumas tarp viršutinės eilutės apatinės linijos ir apatinės eilutės mažųjų raidžių viršutinės linijos.

Interlinija spaustuvinė tarpinė medžiaga: metalinė žemesnė už šriftą plokštelė tarpams tarp rinkinio eilučių padidinti.

Interpoliacija vėlesnis įterpimas kokio nors teksto (žodžių, frazių, sakinių), kuris nepriklauso autoriui ir kurio nebuvo originale.

Interpretacija ko nors (teksto, faktų, teorijos, įstatymų) prasmės aiškinimas, komentavimas.

Intertipas eilučių liejamoji teksto rinkimo mašina; konstrukcija, artima linotipui, sudaryta iš labiau už linotipą unifikuotų blokų ir detalių.

Intervalas atstumas tarp mašinraščio arba kompiuteriu surinkto teksto eilučių (autorinio originalo pagrindinis tekstas spausdinamas 1,5 arba 2 intervalais).

Interviu informacijos rinkimo būdas, kai ji gaunama tiesiogiai kalbantis su kompetentingu asmeniu arba atsakant į klausimus raštu; žurnalistikos žanras, kuriame dialogo forma pateikiamas žurnalisto pokalbis su politiku, visuomenės, kultūros veikėju, valdžios pareigūnu arba kuo nors pasižymėjusiu asmeniu, įdomiu žmogumi.

ISBN tarptautinis standartinis knygos numeris (International standard book number), knygos identifikatorius (nurodomas knygos antraštinio lapo kitos pusės apatiniame kairiajame kampe), kurį sudaro santrumpa ISBN ir 10 arabiškų skaitmenų, brūkšneliais ir tarpais suskirstytų į 4 grupes: pirmoji skaitmenų grupė identifikuoja šalį (Lietuvą – 9986), antroji – leidėją, trečioji – konkrečią knygą, ketvirtoji – kontrolinį skaičių (Lietuvoje identifikatorių suteikia ISBN Lietuvos agentūra, esanti Bibliografijos ir knygotyros centre).

ISMN tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (International standard music number), leidinio identifikatorius (nurodomas leidinio antraštinio lapo kitoje pusėje dešinėje apačioje virš autorinės teisės ženklo), kurį sudaro santrumpa ISMN ir 9 arabiški skaitmenys, brūkšneliais ir tarpais suskirstyti į 3 grupes: pirmoji skaitmenų grupė identifikuoja šalį ir leidėją, antroji – konkretų leidinį, trečioji – kontrolinį skaičių (Lietuvoje identifikatorių suteikia ISMN Lietuvos agentūra, esanti Bibliografijos ir knygotyros centre).

ISSN tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (International standard serial number), laikraščio, žurnalo, tęstinio leidinio, metraščio identifikatorius (nurodomas kiekviename leidinio, išskyrus laikraštį, numeryje viršelio ar antraštinio lapo viršuje, dešinėje pusėje), kurį sudaro santrumpa ISSN ir 8 arabiški skaitmenys, padalyti į 2 grupes: pirmieji 7 skaičiai identifikuoja antraštę, o aštuntasis yra kontrolinis (Lietuvoje identifikatorių suteikia ISSN Lietuvos agentūra, esanti Bibliografijos ir knygotyros centre).

Išleidėjas leidyklos gamybos skyriaus darbuotojas, koordinuojantis leidyklos darbą ir kontroliuojantis poligrafinių darbų kokybę, tikslumą, stebintis visas leidinio gaminimo stadijas, kol išspausdinamas visas tiražas; periodinio leidinio redakcijos darbuotojas, koordinuojantis redakcijos ir spaustuvės darbą, atsakingas už korektūrą ir visą leidinio techniškąjį apipavidalinimą.

Išnaša teksto paaiškinimas, pastaba, nuoroda, kitos papildomos žinios, pateikiamos puslapio apačioje arba skyriaus, knygos pabaigoje, paprastai renkant kitokiu (mažesniu) šriftu.

Išrakinimas tolygus tarpų padidinimas arba sumažinimas tarp žodžių rinkinyje, kad eilučių ilgis atitiktų reikiamą formatą.

Išretinimas teksto surinkimas, paliekant tarp raidžių ar eilučių norimus didesnius tarpus.

Išvada loginis sprendimas, išvestas iš kitų sprendimų; mokslinio kūrinio arba kitokio darbo teksto baigiamoji dalis, kurioje glaustai apibendrinamos nagrinėtos problemos, pateikiami tyrimo rezultatai.