Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

M / atgal

 

Majuskulėraidė, turinti didžiosios raidės piešinį, o vartojama pagal mažosios raidės reikšmę.

Maketavimas leidinio maketo rengimas.

Manucijaus šriftas italų spaustuvininko Aldo Manucijaus XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje sukurtas šriftas, dar vadinamas aldinu.

Manuskriptas ranka rašytas tekstas.

Marginalijos pastabos knygų ar rankraščių paraštėse; pastraipų ar kitų smulkių teksto dalių antraštės, tų pastraipų santraukos, išspausdintos puslapio paraštėje.

Marzanas metalo, medžio, plastiko luitas, dedamas į spaustuvinio rinkinio formą dideliems tuštiems tarpams, pavyzdžiui, puslapių paraštėms, užpildyti; molinis ar kitokios medžiagos tašelis, dedamas popieriaus pjaustymo mašinoje po peiliu.

Masinis leidinys leidinys, skirtas plačiai skaitytojų auditorijai (Lietuvoje jo tiražas – daugiau kaip 30 000 egzempliorių).

Mašininis vertimas, kompiuterinis vertimas – teksto vertimas iš vienos kalbos į kitą kompiuteriu.

Mašinraštis tekstų, lentelių rašymas rašomąja mašinėle; rašomąja mašinėle rašytas tekstas.

Matrica metalo forma spaudos ženklui linotipe ar monotipe lieti; kartono lapas, vaško, plastiko ar švino plokštelė su įdubusiu spaudos formos atspaudu stereotipams gaminti; fotografinio rinkimo mašinos spaudos ženklo atvaizdas.

Mažaformatis leidinys kišeninio formato leidinys, didesnis už miniatiūrinę knygą (per 100x100 mm), bet neviršija formato 60x90/32.

Mažatiražis leidinys leidinys, išspausdintas nedideliu egzempliorių skaičiumi (Lietuvoje – mažesniu kaip 100).

Meninis radagavimas iliustracijų sutvarkymas, teksto ir iliustracijų komponavimas, leidinio apipavidalinimas.

Meninis redaktorius asmuo, tvarkantis leidinio iliustracijas, atsakingas už meninį leidinio apipavidalinimą.

Mėnraštis mėnesinis leidinys; periodinis leidinys, einantis kartą per mėnesį.

Metranpažas spaustuvinio rinkinio laužytojas arba raidžių rinkėjų vadovas, kontroliuojantis laužymą.

Metraštis kartą per metus išeinantis leidinys, skelbiantis kronikinę, statistinę, bibliografinę ir kitą metų informaciją.

Miniatiūrinis leidinys mažo formato (ne didesnis kaip 100x100 mm) leidinys, išspausdintas smulkiu, bet lengvai skaitomu šriftu.

Minionas spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 7 punktai (2,63 mm); kolonelis.

Minuskulai mažosios raidės, senovės graikų ir lotynų raštijos mažųjų raidžių raštas.

Minuskulė mažųjų raidžių raštas, kuriame ir didžiosios raidės užrašomos mažosiomis.

Mitelis spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 14 punktų (5,16 mm).

Modemas, vertiklis įtaisas informacijos pavidalui keisti kompiuterių tinkluose (internete), užtikrinantis ryšį telefono linijomis.

Mokomasis leidinys leidinys, kuriame mokslinio ir taikomojo pobūdžio žinios išdėstytos susisteminta, patogia mokytis ir dėstyti tvarka.

Mokslinis leidinys leidinys, kuriame skelbiami teorinių ir mokslinių tyrimų rezultatai, mokslo ir kultūros istorijos kūriniai, dokumentai, archyvų medžiaga.

Mokslinis redagavimas tekste pateiktų faktų patikrinimas ir patikslinimas, žinių apie mokslinių tyrimų rezultatus įvertinimas.

Mokslinis redaktorius asmuo, taisantis, tvarkantis kokios nors mokslo srities tekstą, tikslinantis rašinyje pateiktus faktus, mokslinių tyrimų rezultatus.

Monitorius vaizdo stebėjimo ir kontrolės prietaisas, elektroninio vamzdžio ekrane pateikiantis kontroliuojamojo proceso atvaizdą (televizijos ar kompiuterių sistemoje).

Monografija vieno ar kelių autorių mokslinis leidinys, kuriame išsamiai išnagrinėta kuri nors problema ar tema, apibendrinti ankstesnių tyrimų rezultatai.

Monograma vardaženklis, pirmosios vardo ir pavardės raidės, dažnai meniškai sukomponuotos, su ornamentais; gali būti sutartinis ženklas, atstojantis parašą, pavadinimą, titulą.

Monotipas raidžių rinkimo ir liejimo mašina, susidedanti iš programinio įtaiso spaudos ženklams įrašyti į perforacinę juostą ir raidžių liejimo automato, kuris pagal operatoriaus valdomą programą nulieja literas, iš kurių automatiškai sudedamos rinkinio eilutės.

Monotipija plokščiaspaudės būdas, grafikos kūrinio rengimo technika, kai tapoma aliejiniais (kai kada riebios kreidos) dažais metalo ar stiklo plokštėje, nuo kurios daromas tik vienas atspaudas popieriuje arba drobėje.

Montažas spaudos formos elementų surinkimas ir išdėstymas ant specialaus montažinio stalo pagal maketą, norint suderinti tekstą bei iliustracijas ir parengti spaudos formą spausdinti.

Moto knygos ar kito kūrinio pradžioje arba prieš skyriaus tekstą pateikta kito kūrinio citata ar aforistinis posakis, susijęs su jo turiniu, idėja.

Muaras popierius su išspausdintu iškiliu piešiniu, keičiančiu spalvas; pašalinis, prastos kokybės vaizdas, atsirandantis spaudinyje dėl nekokybiškos klišės.