Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

N / atgal

 

Nekontaktinė spauda spaudos būdas, kai atspaudas gaunamas neliečiant popieriaus ar kito spausdinamojo paviršiaus, o dažai nuo spaudos formos ant popieriaus perkeliami elektromagnetiniu lauku.

Neperiodinis leidinys vienkartis leidinys, kurį toliau leisti iš anksto nenumatyta. Tai knyga, brošiūra, rinkinys, albumas, lankstinukas.

Nominalas leidinio kaina, nurodyta jo metrikoje ar viršelyje.

Nonparelis spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 6 punktai (2,25 mm).

Norma ženklas (sutrumpintas knygos pavadinimas, autoriaus pavardė arba užsakymo numeris), spausdinamas kiekvieno spaudos lanko, išskyrus pirmąjį, pirmojo puslapio apačioje, greta signatūros.

Normatyvinis leidinys leidinys, kuriame spausdinamos technikos, ekonomikos, gamybos ar kitų veiklos sričių taisyklės, normos. Tai standartas, techninės sąlygos, patentas, projektas, nomenklatūrinis katalogas, kainynas, normalė.

Nota bene (NB) autoriaus arba skaitytojo pastaba knygos arba rankraščio tekste (ar laukelyje) ties vieta, į kurią norima atkreipti dėmesį.

Notacija sutartinių ženklų sistema (skaičiai, raidės) trumpai pažymėti sąvokai ar posakiui tekste.

Numeracija leidinių, jų dalių, lapų, skilčių ar puslapių žymėjimas eilės numeriais.

Numeruotasis leidinys leidinys, kurio kiekvienas egzempliorius pažymėtas atskiru numeriu antraštiniame lape arba viršelyje.

Nuoroda trumpas užrašas, nurodantis leidinį, iš kurio paimta citata ar ištrauka, arba leidinį, plačiau informuojantį kuriuo nors klausimu, ir spausdinamas puslapyje po tekstu, knygos arba jos skyrių (straipsnių) pabaigoje; grafinis ženklas (žvaigždutė, raidė, skaitmuo) tekste, nurodantis skaitytojams pastabą, turinčią tokį pat ženklą.