Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

O / atgal

 

Oficialusis leidinys įstatyminio, normatyvinio arba direktyvinio pobūdžio leidinys, leidžiamas valstybinių ar visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, įstaigų bei žinybų.

Oficiozas periodinis leidinys (dažniausiai laikraštis), kuris reiškia vyriausybės požiūrį, bet nėra jos oficialus organas.

Ofortas grafikos technika, kai spaudos forma gaunama chemiškai apdorojant metalo plokštę su išraižytu piešiniu (ėsdinant azoto rūgštimi); formą patepus dažais, presu daromas atspaudas ant drėgno popieriaus. Taip sukurti estampai, knygų iliustracijos, ekslibrisai, plakatai, afišos taip pat vadinami ofortais.

Ofsetas, ofsetinė spauda plokščiaspaudės būdas, kai dažai nuo spaudos formos ant popieriaus patenka ne tiesiog, o per tarpinį cilindrą; spaudinio atvaizdas spaudos formoje (fotochemiškai apdorotoje metalinėje plokštėje) yra tiesioginis, o ne atvirkščias, kaip kitų spaudos būdų.

Ofsetinė spausdinimo mašina rotacinė plokščiaspaudės būdu spausdinanti mašina; gali būti ritininė, spausdinanti popieriuje iš rulono, ir lakštinė, spausdinanti popieriaus lakštuose.

Operatyvioji poligrafija spaudos būdas, kai spaudos forma ne renkama, o reprodukuojama nuo originalo maketo; originalas maketas renkamas paprasta rašomąja mašinėle, specialia renkamąja spausdinimo mašina arba kompiuteriu, o spausdinama ofsetiniu būdu, dažniausiai rotaprintu.

Operatorius specialistas, techninėmis priemonėmis valdantis kokį nors įrenginį ar sistemą, atliekantis kurią nors operaciją, pavyzdžiui, kompiuteriu renkantis knygos, laikraščio ar žurnalo medžiagą (tekstą), maketuojantis leidinį ir iliustracijas.

Originalas tikras, autentiškas rankraštis ar knyga; tekstas, parašytas autoriaus ranka ar rašomąja mašinėle, surinktas kompiuteriu, piešinys, brėžinys, fotografija, autoriaus peržiūrėti, aprobuoti.

Originalas maketas parengtas spaudai leidyklinis originalas, kurio kiekvieną puslapį atitinka būsimojo leidinio puslapis.

Originalusis leidinys leidinys, pirmą kartą išleistas kūrinio originalo kalba, arba kartotinis leidinys, jei jis skiriasi nuo pirmojo skirtingu poligrafiniu ir meniniu apipavidalinimu.

Ornamentas puošybinis leidinio iliustravimo ir apipavidalinimo elementas, sudarytas iš vieno ar kelių ritmiškai pasikartojančių geometrinių arba vaizdinių figūrų.

Ortografinis leidinys leidinys, kuriame spausdinamos visuotinai priimtos kurios nors kalbos žodžių rašymo taisyklės.