Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

P / atgal

 

Paantraštė, poantraštis duomenys, paaiškinantys antraštę, žinios apie leidinio tipą, žanrą, rūšį, paskirtį, rengėjus, leidimus ir kiti, pateikiami antraštiniame lape po antraštės.

Pabaiga knygos teksto baigiamoji dalis, kurioje apibendrinama knygos tema, daromos išvados.

Pagina knygos puslapio eilės numeris.

Paginacija rankraščio ar leidinio puslapių, skilčių žymėjimas eilės numeriais: dažniausiai arabiškais arba romėniškais skaitmenimis, retkarčiais raidėmis.

Pagalbinis tekstas informacinis knygos tekstas, padedantis geriau suvokti pagrindinį tekstą ir naudotis leidiniu. Tai turinys, rodyklės, komentarai, literatūros sąrašai.

Pagrindinis tekstas knygos ar kito leidinio tekstas, kuriame išdėstytas visas turinys.

Pakartotinis leidimas leidinio perspausdinimas be pakeitimų arba su nedideliais pakeitimais, nurodant naują tiražą ir pakartojimo eilės numerį.

Paneigimas periodiniame leidinyje paskelbtas redakcijos, asmens arba organizacijos pareiškimas, atmetantis leidinyje paskelbtus neteisingus teiginius ar faktus, pripažįstantis juos esant klaidingais ir klaidinančiais.

Papildytasis leidimas knygos leidimas, kuriame yra naujo teksto (skyrių, pastraipų) ar iliustracijų, palyginti su ankstesniuoju leidimu.

Papildomasis antraštinis lapas papildomas lapas, kartais dedamas prieš antraštinį lapą; jame nurodomi originalo (jeigu tai vertimas) arba ankstesniojo leidimo antraštinio lapo duomenys.

Papildomasis tiražas papildomai be pakeitimų iš to paties spaustuvinio rinkinio išspausdinta leidinio tiražo dalis.

Papirusas rašomoji medžiaga, pagaminta iš papiruso stiebų ir pradėta vartoti senovės Egipte; senovės rankraštis, rašytas papiruse.

Paragrafas knygos teksto dalis, skyrius, žymimas specialiu ženklu (&); pats tas ženklas (&).

Parašas – autoriaus pavardė po laikraštyje ar žurnale išspausdintu rašiniu; tekstas po nuotrauka.

Paraštė, puslapio laukelis – paliktas neprirašytas lapo pakraštys arba nespausdinta leidinio puslapio dalis, įrėminanti tekstą.

Pasirašymas spaudai – leidybos aktas, kai atsakingi leidyklos arba redakcijos darbuotojai leidžia pradėti spausdinti tiražą.

Paskelbimas – rašinio išspausdinimas periodiniame leidinyje.

Paskelbtas kūrinys – veikalas, išspausdintas neperiodiniame arba periodiniame leidinyje.

Pastaba – papildomas autoriaus, redaktoriaus, vertėjo teksto paaiškinimas pačiame tekste, išnašoje arba priede.

Pastraipa – teksto dalis, prasidedanti nauja eilute ir besitęsianti iki kitos naujos eilutės.

Pataisa – teksto pakeitimas redaguojant, pataisomasis pakeitimas, papildymas.

Pataisytasis leidimas – kartotinis leidimas, kurio tekste nėra esminių pakeitimų, bet yra autoriaus kai kurių faktų, formuluočių patikslinimų; gali būti naujai apipavidalintas.

Patikra – paskutinė leidinio arba jo dalies korektūra prieš spausdinant.

Perfojuosta, perforacinė juosta – popieriaus, celiulioido ar lavsano juostos formos informacijos laikmena, kurioje informacija įrašoma išmušant skylutes.

Perforacija – skylučių pramušimas specialiu įtaisu (perforatoriumi) popieriuje ar kitoje laikmenoje; išmuštų skylučių visuma, leidžianti koduoti informaciją duomenų laikmenoje.

Pergamentas – rašomoji medžiaga, pagaminta iš tam tikru būdu išdirbtos gyvulių odos ir senovėje vartota knygoms rašyti; pergamente parašytas dokumentas, tekstas.

Periodika, periodinė spauda – periodinių leidinių visuma.

Periodinis leidinys – reguliariai leidžiamas tuo pačiu pavadinimu, vis naujo turinio, vienodai apipavidalintas, paprastai vienodo formato ir apimties, numeruotas bei datuotas leidinys. Tai laikraštis (dienraštis, savaitraštis), žurnalas, biuletenis.

Periodiškumas – periodinės spaudos požymis, parodantis leidinio ir laiko ryšį (išeinančių numerių skaičių per apibrėžtą laiką) ir susijęs su leidinio turinio aktualumu, tematikos įvairove ir spaudos poveikiu skaitytojams.

Perlas spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 5 punktai (1,88 mm).

Perspaudas perspausdintas leidinys, kiekviena nauja jo publikacija; gali būti stereotipinis – be jokių teksto pakeitimų – arba papildytas, pataisytas.

Petitas spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 8 punktai (3,01 mm).

Piešinys piešiamas ar nupieštas paveikslas; meno kūrinys, atliktas piešimo (paišybos) technika.

Pigmentai kietos spalvotos neorganinės ir organinės medžiagos, įeinančios į spaustuvinių dažų sudėtį.

Piktografinis raštas, piktografija senovės rašto sistema, mintis reiškianti piešiniais, vaizdais (piktogramomis).

Piktograma piktografinio rašto ženklas, grafiškai perteikiantis ne kokį garsą ar skiemenį, o konkretų daiktą arba reiškinį.

Pirmasis leidimas leidimas, kuriame pirmą kartą skelbiamas veikalo tekstas.

Plagiatas literatūrinė, mokslinė, meninė vagystė, svetimos kūrybos, darbo arba jo dalies išleidimas savo vardu ar slapyvardžiu, pažodinis svetimų minčių pasisavinimas.

Plakatas lakštinis agitacinis, reklaminis arba informacinis leidinys su iliustracijomis ir trumpu tekstu, spausdinamas vienoje popieriaus lapo pusėje.

Platinimas spaudos produkcijos pardavinėjimas, prenumeratos organizavimas, įvairus paskirstymas.

Plokščiaspaudė, plokščioji spauda kontaktinės spaudos būdas, kai spaudos formos spausdinamieji ir tarpiniai elementai yra vienoje plokštumoje: chemiškai apdoroti spausdinamieji elementai priima tik dažus, o tarpiniai – tik vandenį.

Plokščiojo spausdinimo mašina spausdinimo mašina, kurios spaudos forma plokščia, o spausdinimo paviršius cilindrinis; spausdinant spaudos forma ir cilindras cikliškai juda ir forma prispaudžiama prie popieriaus, atspaudas transporterio nunešamas ant priėmimo stalelio.

Poligrafija pramonės šaka, gaminanti spaudos produkciją – knygas, žurnalus, laikraščius ir kitą; technikos šaka, apimanti spausdinimo priemonių gamybą ir technologiją.

Poligrafijos mašinos mašinos, kuriomis gaminama spaudos produkcija: spaudos formų gaminimo, spausdinimo ir spaudinių apdorojimo mašinos.

Poligrafiniai dažai, spaustuviniai dažai poligrafinė dažomoji medžiaga (įvairūs pigmentai su papildomais komponentais), perteikianti vaizdą atspaude.

Politipažas daugiakartė spaudos forma, stereotipiniu būdu padaugintas raižinys, naudojamas kaip leidinių iliustracinė medžiaga užsklandoms, vinjetėms.

Popieriaus gramatūra bet kokio popieriaus vieno kvadratinio metro svoris gramais.

Popieriaus formatas spaudos popieriaus lakšto dydis (ilgis ir plotis centimetrais), pavyzdžiui, 60x90, 60x84, 70x90, 70x108.

Popierius plonalakštė medžiaga, sudaryta iš mechaniškai bei chemiškai apdoroto augalinio pluošto.

Populiarusis leidinys lengvai suprantamas, mėgstamas, turintis didelę paklausą leidinys.

Pornografinis leidinys periodinis arba neperiodinis leidinys, spausdinantis nepadoraus turinio erotinio pobūdžio rašinius, piešinius, fotografijas.

Poskyris knygos ar kito leidinio teksto skyriaus dalis.

Post scriptum (P. S.) nedidelis papildomas tekstas periodinio leidinio straipsnio (rečiau knygos) pabaigoje su santrumpa P. S.

Pramonės gaminių katalogas leidinys, kuriame spausdinamas pramonės gaminių sąrašas ir svarbiausios jų techninės charakteristikos.

Pratarmė informacinio pagalbinio teksto dalis, esanti prieš pagrindinį tekstą ir trumpai apibūdinanti leidinio turinį, paskirtį, ypatybes.

Prenumerata išankstinis periodinių, daugiatomių leidinių, enciklopedijų ar šiaip didesnę paklausą turinčių leidinių užsakymas, sumokant visą kainą arba jos dalį.

Prenumeruojamasis leidinys leidinys, kuris užsakomas iš anksto, sumokant visą kainą arba jos dalį.

Priešantraštinis lapas antraštinis lapas, spausdinamas prieš pagrindinį antraštinį lapą; jame pateikiama leidinio arba serijos antraštė, kartais autoriaus pavardė.

Priešlapis dvigubas popieriaus lapas, jungiantis knygos bloką su kietviršiu; gali būti baltas, spalvotas, iliustruotas.

Privalomasis egzempliorius spaudinio egzempliorius (ar keli egzemplioriai), siunčiamas į vyriausybės nutarimu nustatytas valstybines leidinių saugyklas (bibliotekas), valstybines organizacijas išleidžiamų spaudinių kontrolei, bibliografinei bei statistinei apskaitai ir laikymui.

Projektas parengtinis, negalutinis numatomo leidinio arba kito dokumento tekstas.

Prospektas reklaminis arba informacinis leidinys, kuriame skelbiamos žinios apie objektus, numatomus gaminti, parduoti ar eksponuoti.

Puansonas, punsonas štampas spaustuvinio ženklo atvaizdui įspausti rinkimo mašinos matricoje. Publikacija leidinyje (laikraštyje, žurnale, knygoje) paskelbtas darbas, kūrinys, rašinys; veikalo, rašinių skelbimas, leidimas.

Punktas spaustuvinių matų sistemos ilgio vienetas, lygus 0,3759 mm (Didžiojoje Britanijoje, JAV – 0,351 mm); punktais matuojami šriftai, tarpinė medžiaga, rinkinio formatas.

Punktuacija skyryba, skyrybos ženklų žymėjimas tekste.Puskampis – tarpinė medžiaga, kurios plotis lygus pusei šrifto kegelio.

Puskvadratis spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 24 punktai (9 mm).

Puslapinė antraštė virš teksto (kai kada po tekstu) spausdinamas knygos, jos dalies pavadinimas, kartais autoriaus pavardė, žodynuose, enciklopedijose – pirmasis ir paskutinis puslapio žodžiai ar jų pradžios, laikraščiuose bei žurnaluose – pavadinimas, išleidimo data, eilės numeris.

Puslapio numeris skaičius, žymintis knygos, žurnalo ar laikraščio puslapio eilės numerį; rašomas puslapio ar skilties viršuje arba apačioje, prie išorinio krašto, viduryje, rečiau prie nugarėlės.

Puslapis viena rankraščio ar leidinio lapo pusė; jame komponuojamas tekstas, iliustracijos, informaciniai elementai (puslapių numeriai, skyrių ar puslapinės antraštės, išnašos).

Pusmetinis leidinys vieną kartą per 6 mėnesius (kas pusmetį) išleidžiamas periodinis leidinys.