Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

R / atgal

 

Raidė raidinio rašto grafinis ženklas, kuriuo žymimas garsas arba fonema; poligrafijoje – metalo, plastiko, medžio luitelis su reljefiniu veidrodiniu spaudos ženklo atvaizdu, litera.

Raižinys reljefinis piešinys, išgraviruotas metale, medyje ar kitoje medžiagoje, to piešinio atspaudas.

Rakelis plona, stangri plieninė plokštelė, kuria giliaspaudės mašinoje nuvalomi dažai nuo spaudos formos tarpinių elementų.

Rankraštis ranka, rašomąja mašinėle ar kompiuteriu rašytas tekstas; leidėjui ar redakcijai autoriaus pateiktas kūrinys.

Rastras, rasteris klišių gamyboje naudojamas optinis įtaisas, kuris šviesos pluoštą, krentantį į šviesai jautria emulsija padengtą cinko plokštelę, suskaido į šviesesnius ir tamsesnius taškus; tokią plokštelę išėsdinus azoto rūgštimi, gaunama toninė klišė, kurios atspaude (iliustracijoje) matyti taškų tinklelis.

Rašyba kurios nors kalbos ženklų (garsų ir jų derinių, žodžių) pateikimo rašto ženklais sistema, tvarkoma sutartinėmis taisyklėmis.

Rašinys bet kurio žanro parašytas kūrinys: straipsnis, žinutė, reportažas, korespondencija, apybraiža ir kt.

Rašmuo bet kurios rašto sistemos ženklas, jo vienetas (raidė, skaitmuo, skyrybos ženklas, simbolis, hieroglifas).

Rašomoji kalba grafiniais (arba rašto) ženklais reiškiama kalba, literatūrinės kalbos rašytinė atmaina.

Rašomoji mašinėlė įtaisas tekstui spausdinti (vienu ar keliais egzemplioriais) arba teksto poligrafiniam originalui gaminti.

Rašomoji medžiaga įvairi medžiaga, vartojama rašyti ir spausdinti (plačiausiai – popierius).

Raštai vienatomis ar daugiatomis dažniausiai vieno autoriaus visų ar dalies (atrinktų) kūrinių ir veikalų leidinys.

Raštas kalbą žyminčių sutartinių ženklų sistema informacijai užrašyti, tekstas; nedidelės apimties pirminis dokumentas, kuriame trumpai išdėstytas koks nors klausimas.

Recenzavimas naujo kūrinio ar mokslo darbo įvertinimas; recenzijai reikalingų žinių surinkimas ir jos parengimas.

Recenzija rengiamo spaudai rašinio (kūrinio) analizė ir įvertinimas; kritinis naujo leidinio vertinimas spaudoje.

Redagavimas rengiamo spaudai teksto tikrinimas ir taisymas; vadovavimas periodinio leidinio rengimui.

Redakcija specialistų kolektyvas, rengiantis leidinius (tekstus ir iliustracijas) spaudai; spaudai rengiamo teksto variantai, atsiradę veikalą rašant arba redaguojant; patalpa, kurioje dirba žmonių kolektyvas, rengiantis spaudai periodinį leidinį.

Redakcijos kolegija, redakcinė kolegija, redaktorių kolegija specialistų grupė, vadovaujanti leidinio rengimui ir redaguojanti leidinį moksliniu bei dalykiniu požiūriu.

Redakcijos taryba, redakcinė taryba leidėjo sudaryta žmonių grupė su patariamuoju balsu dideliam leidiniui spaudai rengti.

Redaktorius asmuo, tvarkantis, taisantis spaudai rengiamą tekstą ir iliustracijas; spaudai rengiamo leidinio vadovas, atsakingas už jo turinį.

Regalas stalas-spinta, kurioje lyg stalčiai laikomos šrifto kasos, o paruošta rinkti kasa laikoma viršuje.

Regletė metalinė plokštelės pavidalo spaustuvinė tarpinė medžiaga, vartojama raidžių eilutėms atskirti, tarpams tarp antraštės ir teksto, teksto ir išnašų padaryti.

Reklama tiksliai nurodyto užsakovo apmokėta informacija apie prekę, paslaugą, pardavimo būdus, siekiant suformuoti teigiamą potencialių pirkėjų požiūrį į tą prekę ar paslaugą.

Reklaminis leidinys informacinis leidinys, kuriame patrauklia, lengvai įsimenama forma skelbiamos žinios apie pramonės gaminius, teikiamas paslaugas, spaudai rengiamus arba jau išleistus leidinius.

Reklamos agentūra įstaiga, rengianti ir platinanti užsakytas reklamas, tarpininkas tarp reklamuotojų ir reklamos priemonių.

Reljefinė spauda kontaktinės spaudos būdas, kai spaudos ženklai giliai įspaudžiami į popierių ir kitoje pusėje sudaro reljefinius iškilimus.

Remarka pastaba, prierašas knygos paraštėje.

Reprintas supaprastinta, operatyvi ofseto principu veikianti spausdinimo mašina.

Reprodukcija poligrafinė teksto arba dailės (tapybos, grafikos) kūrinio kopija (gali būti kitokio negu originalas formato).

Reprodukuotasis leidinys leidinio kopija, pagaminta poligrafijos, kopijavimo ar kitomis fotomechaninėmis priemonėmis.

Reprografija teksto, brėžinių kopijavimas, dauginimas be specialios spaudos formos, tiesiog iš originalo, keičiant mastelį arba jo nekeičiant (diazotipija, fotografija, mikrofilmavimas, elektrografija).

Retušavimas iliustracijos, teksto taisymas prieš spausdinant: linijų, kontūrų paryškinimas, dėmių, įbrėžimų pašalinimas rankiniu arba elektroniniu būdu, nuskenavus originalą.

Revizinė korektūra spaudos formos galutinis peržiūrėjimas ir taisymas prieš spausdinant.

Reziumė pagalbinis tekstas, trumpa mokslo veikalo santrauka, autoriaus padarytos darbo išvados; svarbiausių teksto teiginių išdėstymas straipsnio arba knygos gale kita kalba.

Ricavimas įpjovimas kartone, kad būtų lengviau jį sulenkti norimoje vietoje.

Rinkėjas spaustuvės darbininkas, kuris renka tekstą, linotipininkas.

Rinkykla spaustuvės skyrius, kuriame renkamas ir laužomas tekstas.

Rinkimas teksto spaudos formos rengimas iš spausdinamųjų ir tarpinių elementų rankiniu, mašininiu ar kompiuteriniu būdu.

Rinkimo eilutės formatas spaustuvinio rinkinio teksto eilutės ilgis kvadratais.

Rinkimo mašina, renkamoji mašina mašina, kuria renkamas spaudos formos tekstas. Skiriama: liejamoji, spausdinamoji (rašomoji), fotografinio ir kompiuterinio rinkimo mašina.

Rinkinio puslapis puslapio plotas be laukelių, skirtas tekstui ir iliustracijoms.

Rinkinio skiltis nesulaužyto spaustuvinio rinkinio dalis (iki 120 eilučių) bei jos atspaudas popieriuje.

Rinkinys – leidinys, sudarytas iš vieno autoriaus ar kelių autorių kūrinių arba įvairaus pobūdžio oficialių dokumentų; iš spaustuvinių literų ir tarpinės medžiagos surinktas spausdinti rengiamas tekstas (spaustuvinis rinkinys).

Rinktinė – leidinys, sudarytas iš vieno ar kelių autorių parinktų kūrinių.

Rinktuvas – spaustuvinių literų rinkimo prietaisas; spaustuvinio rinkinio eilučių rinkimo ir dėliojimo įtaisas, rinkimo mašinos dalis.

Risografas – trafaretinio spausdinimo mašina, naudojama automatizuotoje kompiuterinio spausdinimo sistemoje (kartu su kompiuteriu ir lapų rinkimo, lankstymo bei segimo įranga) akcidenciniams (mažosios poligrafijos) spaudiniams gaminti.

Rondo – apvalių rašytinių ar spausdintų raidžių šriftas.

Rotacinė spausdinimo mašina – spausdinimo mašina, kurios spaudos formos ir spausdinimo paviršiai yra cilindriniai. Būna lakštinė ir ritininė.

Rotaprintas – supaprastinta operatyvių leidinių spausdinimo mašina, veikianti ofseto principu: vaizdas spaudos formoje (plonoje aliuminio, cinko folijoje arba specialiame popieriuje) gaunamas mechaninio, elektrografinio kopijavimo būdu, o dažai nuo spaudos formos ant popieriaus patenka per specialų ofseto įtaisą, formuojantį atspaudą.

Rotatorius – spaudos mašina nedidelio tiražo tekstams, brėžiniams, piešiniams operatyviai dauginti, naudojant fotomechaniniu, fotoelektriniu, galvaniniu būdu arba rašomąja mašinėle vaškuotėje pagamintą trafaretinę formą: ją pritvirtinus prie besisukančio cilindro su įtaisu dažams tiekti ir prie jos prispaudus popierių, dažai pro trafareto plyšius (teksto raidžių ar iliustracijų kontūrus) patenka ant popieriaus ir suformuoja atspaudą.

Rotunda – suapvalintas, griežtų formų gotiškasis fraktūros atmainos šriftas, sukurtas ir vartotas XV a.

Rubrika – leidinio skyriaus, poskyrio ar paragrafo teminė (žodinė) arba grafinė (skaitmeninė, vaizdinė) antraštė; periodinio leidinio vietos (skyrelio) pavadinimas, nusakantis straipsnio arba kito rašinio (ar kelių rašinių) tematiką, svarbumą, aktualumą.

Rubrikacija – teksto skirstymas pagal tam tikrą sistemą į skyrius, poskyrius, paragrafus, antraštes pažymint kitos spalvos, išretintu šriftu arba kursyvu.