Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

S / atgal

 

Sąsiuvinis – knygos, žurnalo bloko sudedamoji dalis, gaunama sulanksčius popieriaus lapą į 1–4 dalis (gali būti nuo 4 iki 32 puslapių).

Sausoji spauda, aklaspaudė – ornamentų arba raidžių įspaudimas į popierių, kartoną, nepatepus spaudos formos dažais.

Savaitraštis – periodinis leidinys, paprastai laikraštis, išeinantis kartą per savaitę.

Sekretoriatas – laikraščio ar žurnalo skyrius (padalinys), atliekantis leidinio techninį redagavimą, rengiantis leidinį spaudai pagal poligrafijos reikalavimus.

Serialinis leidinys – periodinis, tęstinis ar serijinis leidinys, šių leidinių visuma.

Serija – grupė vienos tematikos ar paskirties leidinių, turinčių bendrą serijinę antraštę ir vienodai apipavidalintų.

Serijinis leidinys – leidinys, kuris įeina į tam tikros tematikos bei paskirties seriją ir turi savo antraštę; jis taip pat gali turėti autorių bei eilės numerį.

Serijos antraštė – antraštė, bendra visiems seriją sudarantiems leidiniams (nurodoma antraštiniame lape, priešantraštiniame lape arba viršelyje).

Signalinis egzempliorius – pirmasis bandomasis (ar keli pirmieji) leidinio egzempliorius, kurį spaustuvė siunčia autoriui ir leidėjui kaip tiražo pavyzdį (jį patvirtinus, spausdinamas visas leidinio tiražas).

Signatūra – spaudos lanko eilės numeris, spausdinamas kiekvieno spaudos lanko (išskyrus pirmąjį) pirmojo puslapio apačioje prieš normą, norint palengvinti knygos bloko sudarymą.

Skaidrė, diapozityvas – pozityvinis fotografijos atvaizdas permatomoje medžiagoje (stikle, juostoje), naudojamas poligrafijoje kaip originalas spaudos formoms gaminti.

Skaitmeninis perdavimas – teksto, vaizdo, garso ir kitokios informacijos pavertimas skaitmeniniais signalais ir perdavimas binariu (vienetų ir nulių) kodu.

Skilties formatas – surinkto teksto stulpelio aukštis ir plotis, išreikštas kvadratais.

Skiltis – surinkto teksto stulpelis; nelaužyta surinkto teksto atkarpa ar jos atspaudas popieriuje.

Smulkieji spaudiniai – kvietimai, programos, skelbimai ir kiti leidiniai, paprastai ne didesni kaip 4 puslapių.

Spalvotoji spauda – daugiaspalvių toninių atvaizdų reprodukavimas, naudojant tris pagrindines spalvas: žydrą, geltoną ir purpurinę (jas maišant, gaunamos visos kitos spalvos).

Spauda – leidinių spausdinimas, naudojant atitinkamai parengtas spaudos formas; tam tikras spausdinimo būdas; spaustuvės, leidyklos, redakcijos ir kitų panašių organizacijų bei poligrafijos įmonių produkcija.

Spaudas, atspaudas, įspaudas – spaudos formos padarytas ženklas, žyma popieriuje.

Spaudinys – spaudos būdu gautas gaminys, leidinys.

Spaudmuo – spaudos ženklas, spaudos elementas: spausdinamasis (perteikiantis dažus) ir tarpinis (nespausdinamasis).

Spaudos būdas – spaustuvinių atspaudų gamybos technologija. Pagal spaudos formos spausdinamųjų elementų erdvinį pavidalą skiriami iškiliosios, plokščiosios (ofsetinės), giliosios ir trafaretinės spaudos būdai.

Spaudos fotografija – periodinio leidinio puslapyje padauginta nuotrauka, gauta iš paprastos fotografijos po techninio redagavimo ir spausdinimo poligrafijos įmonėje.

Spaudos lankas – spausdinto leidinio apimties apskaitos vienetas, kuriuo laikomas atspaudas vienoje bet kokio formato popieriaus lapo pusėje.

Spaudos lankas-atspaudas – spausdinto leidinio tiražo apimties matavimo vienetas, naudojamas leidėjų produkcijai apskaičiuoti (ji nustatoma dauginant leidinio apimtį iš jo tiražo).

Spaudos platinimas – spaudos įmonių produkcijos pardavinėjimas, paskirstymas skaitytojams.

Spaudos standartai – normatyviniai dokumentai, kuriuose pateikiami būtini reikalavimai, normos įvairiai spaudos produkcijai.

Spaudos ženklas – bet kuris spausdinto teksto ar spaustuvinio rinkinio ženklas: raidė, skaičius, skyrybos ženklas, tarpai tarp žodžių.

Spausdinamasis elementas – spaudmuo, nuo kurio dažai spausdinant perkeliami ant spausdinamojo paviršiaus ir atkuria jame vaizdą.

Spausdinimas – spaudos atspaudų gavimas popieriuje (kai kada kitoje medžiagoje) nuo spaudos formos.

Spausdinimo duomenys – leidinį išspausdinusios spaustuvės pavadinimas ir jos pašto adresas, nurodomas leidinio metrikoje.

Spausdinimo mašina – poligrafijos mašina leidinių teksto ir iliustracijų atspaudams reikiamu tiražu gaminti iš spaudos formų.

Spausdinimo staklės – rankinės ar mechanizuotos poligrafijos staklės atspaudams mažu tiražu gaminti.

Spausdintuvas – kompiuterio dalis ar atskiras įrenginys duomenims iš kompiuterio užrašyti ant popieriaus.

Spaustuvė – poligrafijos įmonė, spausdinanti knygas, žurnalus, laikraščius, gaminanti kitą spaudos produkciją.

Spaustuvininkas – kvalifikuotas poligrafijos įmonės darbuotojas.

Spaustuvinis egzempliorius – leidinio ar kito spaudinio egzempliorius, laikomas jį išspausdinusioje įmonėje.

Spaustuvinis rinkinys – iš spaudmenų, iliustracinės medžiagos surinktas ir spausdinti parengtas būsimo leidinio (spaudinio) tekstas.

Spaustuvinis šriftas – šriftas, kuriuo spaustuvėje spausdinamos knygos, periodiniai leidiniai, kiti spaudiniai.

Spaustuvinių matų sistema, tipometrija – spaustuvinio rinkinio ir spaudos formos elementų matavimo sistema, pagrįsta prancūzišku coliu, kuris lygus 27,1 mm. Mato vienetas yra punktas. 1 punktas lygus 1/72 prancūziško colio – 0,3759 mm. Punktais matuojamas spaustuvinio šrifto kegelis, o eilučių ilgis išreiškiamas kvadratais (1 kvadratas lygus 48 punktams). Ši sistema daugiausia naudojama Vakarų Europoje. JAV, Didžiojoje Britanijoje taikoma analogiška sistema, bet šiek tiek skirtingų dydžių: 1 colis lygus 25,4 mm, 1 punktas – 0,351 mm.

Steigėjas – asmuo arba įstaiga, organizacija, įsteigusi periodinį leidinį, leidyklą ir atsakanti už jų veiklą pagal galiojančius įstatymus.

Stereotipas – iškiliaspaudės spaustuvinio rinkinio kopija, pagaminta kartone, plastike, švino lydinyje ir naudojama kartotiniams arba didelio tiražo leidiniams spausdinti įvairiose vietose.

Stereotipinis leidinys – kartotinis leidinys, išspausdintas nuo stereotipo, be pakeitimų (palyginti su ankstesniu leidiniu), su atitinkama metrika.

Stiklografija – teksto, brėžinių, piešinių dauginimas iš stiklo spaudos formos, kuri gaunama, stiklo plokštę ištepus specialiu gruntu ir prie jos prispaudus mašinraštį arba rašalu braižytą originalą; dėl originalo dažų ir grunto cheminės sąveikos susidaro spausdinamieji elementai, kurie ir duoda atspaudus.

Stilistinis (kalbinis) redagavimas – rankraščio tvarkymas, taisant stiliaus, gramatikos ir kitas klaidas, kad originalo kalba atitiktų bendrinės kalbos reikalavimus.

Stopa popieriaus kiekio vienetas (1000 lapų).Straipsnis – publikacija, nedidelis rašinys, spausdinamas laikraštyje, žurnale, rinkinyje; žodyno ar enciklopedijos teksto vienetas; žurnalistikos analitinis žanras, kuriam būdinga reiškinių, problemų analizė, nuoseklus, loginis minties plėtojimas, visuomenės gyvenimo dėsningumų atskleidimas.

Sudarytojas asmuo (ar keli asmenys), rengiantis spaudai leidinį, atskirus literatūros arba publicistikos kūrinius sujungiantis į visumą, pavyzdžiui, į rinkinį, almanachą, vadovėlį, chrestomatiją, žinyną.

Superekslibrisas knygos nuosavybės ženklas (herbas, užrašas), įspaudžiamas knygos viršeliuose.

Sutartasis spaudos lankas spaudos leidinių apimties apskaitos vienetas: 60x90 cm formato arba į šį formatą perskaičiuoto bet kurio kito formato spaudos lankas.

Sutrumpintasis leidimas kartotinis leidinio leidimas, kurio teksto dalys yra patrumpintos (palyginti su ankstesniu leidimu).

Suvenyrinis leidinys leidinys, išspausdintas geresniame popieriuje, gausiai iliustruotas, neretai padidinto ar sumažinto formato, paprastai skiriamas dovanoti.