Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

T / atgal

 

Taleris plokščias metalo padėklas, ant kurio tvirtinama spausdinimo staklių ar plokščiojo spausdinimo mašinų spaudos forma; stalas su metaline plokšte, ant kurio spaudos forma ruošiama kopijuoti arba spausdinti.

Tarpinė medžiaga nespausdinamieji metaliniai, plastikiniai ar mediniai luiteliai, iš kurių spaustuviniame rinkinyje sudaromi tarpai tarp žodžių, eilučių, laukai (kvadratai, interlinijos, regletės, marzanai).

Tarpinis elementas spaudos formos spaudmuo, kuris yra neimlus dažams ir palieka tuščią vietą ant spausdinamojo paviršiaus.

Techninė redakcija leidyklos poskyris, kuriame dalykiniu ir kalbiniu požiūriu suredaguoti tekstai sutvarkomi techniškai ir parengiami spausdinti.

Techninis redagavimas literatūriškai suredaguoto teksto parengimas spaudai pagal poligrafijos reikalavimus: apimties apskaičiavimas, šriftų, formato, kitų techninių parametrų nustatymas, teksto ir iliustracijų išdėstymas leidinio puslapiuose.

Techninis redaktorius leidyklos ar periodinio leidinio redakcijos darbuotojas, rengiantis literatūriškai suredaguotą tekstą ir iliustracijas spaudai.

Tekstas išspausdintas, parašytas arba žodinės formos kūrinys (veikalas), jo fragmentas; spaustuvinio rinkinio dalis be iliustracijų.

Tekstinė pastaba trumpas aiškinimas, pateiktas pagrindiniame tekste po aiškinamojo teksto, paprastai skliausteliuose.

Tekstiniai šriftai spaustuviniai šriftai, kurių kegelis nuo 6 iki 12 punktų.

Tekstinis leidinys leidinys, kuriame išspausdintas žodinis tekstas, arba žodinis tekstas su chemijos ir matematikos formulėmis, iliustracijomis.

Tekstis spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 20 punktų (7,52 mm).

Teksto išskyrimas leidinio teksto dalies (raidžių, ženklų, žodžių ar frazių) poligrafinio vaizdo, palyginti su visu tekstu, pakeitimas. Gali būti spausdinama kitu šriftu, kita spalva, pabraukiama, daroma įtrauka ir pan.

Teksto rinkimas rankraštinio teksto rengimas spausdinti. Skiriama: rankinis, mašininis, fotografinis, kompiuterinis.

Tekstūra gotiškojo šrifto atmaina, kuriai būdinga siauros, suspaustos, ištemptos į viršų raidės.

Tercija spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 16 punktų (6 mm).

Termografija rankraštinių ir spausdintų tekstų kopijavimo būdas, paremtas šilumos poveikiu temperatūrai jautrioms medžiagoms (taikomas trumpalaikio naudojimo kopijoms gaminti).

Tęstinis leidinys neapibrėžto periodiškumo žurnalinis leidinys, turintis nuolatinę antraštę, formą, numeraciją (eina numeriais, tomais, rinkiniais, knygomis).

Tiglinė spausdinimo mašina iškiliaspaudės spausdinimo mašina, kurios ir spaudos forma, ir spausdinimo paviršius (tiglis) yra plokšti.

Tiglis tiglinės spausdinimo mašinos metalinė plokštė, prispaudžianti popierių prie spaudos formos; teksto rinkimo mašinos spaustuvinio lydinio liejimo indas.

Tipografija spaustuvė, poligrafijos įmonė, gaminanti spaustuvinę produkciją iškiliosios spaudos būdu (neretai – ir giliaspaude, ofsetu).

Tipografika spaudinio meninis apipavidalinimas tipografinėmis priemonėmis, rinkto teksto išdėstymo menas.

Tipometras prietaisas spaustuvinio šrifto dydžiui (kegeliui) matuoti; liniuotė spaustuvinio rinkinio eilučių skaičiui matuoti.

Tiražavimas leidinio spausdinimas, teksto, iliustracijų dauginimas pagal pavyzdį.

Tomas daugiatomio ar tęstinio leidinio struktūrinė dalis, išleista atskira knyga, turinti savo antraštinį lapą, eilės numerį ir paginaciją.

Trafaretinė spauda spausdinimo būdas, kai dažai perkeliami ant popieriaus ne nuo spaudos formos, o perspaudžiami per trafaretą: trafaretinę spaudos formą sudarantis rėmelyje įtemptas šilkinis, sintetinis audeklas arba tankus metalinis tinklelis fotomechaniniu ar fotoelektroniniu būdu apdorojamas taip, kad jame susidaro dažus praleidžiantys spausdinamieji elementai ir jų nepraleidžiantys tarpiniai elementai.

Tripleksas iliustracijų spausdinimas trijų spalvų dažais iš trijų rastrinių klišių (dažai parenkami tokie, kokių atspalvių norima gauti originalo reprodukciją).

Turinys pagalbinis informacinis leidinio (knygos, žurnalo) tekstas, kurį sudaro leidinio pradžioje arba gale pateikiamas svarbiausių jo dalių (skyrių) ar rašinių pavadinimų su autorių pavardėmis sąrašas, nurodant puslapius; veikalo, rašinio pagrindinė tema, esmė.