Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

V / atgal

 

Vadovas informacinis leidinys, kuriame pateikiamos trumpos mokslinio, gamybinio ar taikomojo pobūdžio žinios, išdėstytos skaitytojams lengvai suprantama abėcėline, sistemine ar chronologine tvarka.

Vadovėlis mokomasis leidinys, kuriame suprantamai, sistemingai pagal mokymo programą išdėstyti kurio nors dalyko pagrindai.

Vaizdinis leidinys leidinys, kurio turinį sudaro vaizdinė grafinė informacija su trumpu aiškinamuoju tekstu arba be jo (albumas, atlasas, atvirukas, estampas, ekslibrisas).

Valdytuvas, serveris valdantysis kompiuteris, funkcinis įtaisas, teikiantis paslaugas (pagalbą) vietinio kompiuterių tinklo mazgams (tinklo vartotojams).

Vandenženklis ženklas arba piešinys popieriuje, matomas tik prieš šviesą.

Variantas to paties kūrinio leidimas su nedideliais autoriaus ar redaktoriaus padarytais teksto pakeitimais; to paties teksto, projekto kitoks parengimas.

Veikalas mokslo, technikos, literatūros, meno rašytinis kūrinys.

Verstinis leidinys leidinys, kurio tekstas išverstas iš kitos kalbos.

Vertimas originalo teksto pateikimas kita kalba; kita kalba pateiktas originalo tekstas.

Vidinė antraštė leidinio tekste arba atskirame lape išspausdinta jo dalies, skyriaus, skirsnio antraštė.

Vidinis antraštinis lapasatskiras antraštinis lapas, kuriame nurodoma leidinio dalies, skyriaus, skirsnio antraštė (dažniausiai jų būna keletas).

Vienkartis leidinys atskiras leidinys, nesusijęs su kitais leidiniais nei turiniu, nei pavadinimu, nei apipavidalinimu.

Vinjetė leidinio puošybos elementas; nedidelis, dažniausiai ornamentinis grafikos kūrinys rankraštinės knygos ar spausdinto leidinio antraštiniame lape, teksto (dalies, skyriaus) pradžioje ar pabaigoje.

Viršelis leidinio apdaras, gaubiantis knygos, žurnalo bloką, saugantis leidinį nuo sužalojimo, jį puošiantis, atliekantis informacinę bei reklaminę funkciją.