Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

Ž / atgal

 

Žiniasklaida – organizuotas žinių skleidimas viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemoje, viešosios informacijos rengėjai, visuomenės informavimo priemonės bei jose paskelbtos publikacijos.

Žinybinis leidinys – leidinys, išleistas su įstaigos ar organizacijos grifu ir paprastai platinamas toje žinyboje.

Žinynas – leidinys, kuriame spausdinama glaustos mokslo ir praktinės veiklos susistemintos žinios.

Žodynas – informacinis leidinys, kuriame pateikiama žodžiai, jų dalys, žodžių junginiai, aiškinama tų žodžių vartosena, bendrinės kalbos normos.

Žurnalas – brošiūros ar knygos (kodekso) pavidalo, dažniausiai su viršeliu ir iliustracijomis, įvairaus turinio ir paskirties periodinis leidinys, spausdinantis daugiausia analitinio pobūdžio rašinius.

Žurnalistika – specifinė profesinė ir kūrybinė veikla, susijusi su visuomenei svarbios informacijos rinkimu, tyrimu, apdorojimu ir operatyviu skelbimu periodiniuose leidiniuose, per radiją, televiziją bei kitose visuomenės informavimo priemonėse; visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) sistema; mokslo sritis, tirianti visuomenės informavimo priemonių istoriją, teoriją ir praktiką, kai kurias leidybos ir poligrafijos problemas.

 

Žodynėlį parengė Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Komunikacijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Vytas Urbonas.