Close

Dėl privalomųjų egzempliorių perdavimo bibliotekoms

‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎Dažnai klientai leisdami knygą ar kitą spausdintinį leidinį nežino, kad pagal galiojančią tvarką yra privaloma kelis leidinio egzempliorius pateikti bibliotekoms. Kiek leidinio egzempliorių pateikti? Nuo kokio tiražo reikia pateikti? Kokioms bibliotekoms reikia pateikti? Atsakymus į šiuos klausimus rasite žemiau pateiktame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime.

‏‏‎ ‏‏‎

2017 m. gruodžio 6 d. Nr. 999, Vilnius
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimą Nr. 1389
„Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“:

‏‏‎

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Nustatyti, kad viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo neslaptų spausdintinių dokumentų (knygų, periodinių leidinių, kartografinių, vaizdinių dokumentų, natų, leidinių Brailio raštu bei dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, standartų ir kitų normatyvinių dokumentų), garsinių, regimųjų, mišrių (garsinių regimųjų) ir skaitmeninių dokumentų fizinėse laikmenose (toliau − visų rūšių dokumentų) tiražo išleidimo datos perduoda nemokamus privalomuosius egzempliorius:

1.1. Kai tiražas didesnis kaip 100 egzempliorių:

1.1.1. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus kartotines laidas, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams), įskaitant ir kitas pataisytas bei papildytas laidas, – po du egzempliorius, kartotinių laidų, standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, leidinių Brailio raštu bei dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, – po vieną egzempliorių;

1.1.2. Kauno apskrities viešajai bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus) – po vieną egzempliorių;

1.1.3. Vilniaus universiteto bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, vietinius ir regioninius laikraščius bei žurnalus) – po vieną egzempliorių;

1.1.4. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, vietinius ir regioninius laikraščius bei žurnalus,) – po vieną egzempliorių.

1.2. Kai tiražas nuo 25 iki 100 egzempliorių, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai – visų rūšių dokumentų (išskyrus kartotines laidas, standartus ir kitus normatyvinius dokumentus, leidinius Brailio raštu bei dokumentus, specialiai pritaikytus skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams), įskaitant ir kitas pataisytas bei papildytas laidas, − po du egzempliorius, kartotinių laidų, standartų ir kitų normatyvinių dokumentų, leidinių Brailio raštu bei dokumentų, specialiai pritaikytų skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams, – po vieną egzempliorių.“.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.