Close

PVM Skaičiavimas

 

Kartais mūsų klientams kyla klausimų, susijusių su PVM (pridėtinės vertės mokesčio) skaičiavimu. Kaip apskaičiuoti PVM nuo prekės kainos be ir su PVM?
Kaip tiksliai suskaičiuoti, kiek PVM yra pateiktoje kainoje? Koks PVM tarifas bus taikomas spausdinimo paslaugoms ir darbams?

Šiuo metu spaudos ir reklamos gaminiams Lietuvoje galioja du PVM tarifai: 21% ir 9%. Žemiau pateikiame patogias PVM skaičiuokles ir PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARĄ apie spaudos gaminius, kuriems gali būti taikomas lengvatinis 9% PVM tarifas.

21% PVM skaičiuoklės

 

21% tarifo PVM skaičiuoklė, kai žinome kainą be PVM (priskaičiavimas)

21% PVM nuo įvestos sumos

Bendra kaina (su 21% PVM)

21% tarifo PVM skaičiuoklė, kai žinome kainą su PVM (išskaičiavimas)

21% PVM nuo įvestos sumos

Kaina be PVM

Lengvatinio 9% PVM skaičiuoklės

Lietuvoje lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas tiekiamoms spausdintoms knygoms ir neperiodiniams leidiniams (išsamus komentaras žemiau).

9% tarifo PVM skaičiuoklė, kai žinome kainą be PVM (priskaičiavimas)

9% PVM nuo įvestos sumos

Bendra kaina (su 9% PVM)

9% tarifo PVM skaičiuoklė, kai žinome kainą su PVM (išskaičiavimas)

9% PVM nuo įvestos sumos

Kaina be PVM

 

Knygoms ir neperiodiniams informaciniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius).

Komentaras

1. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas tiekiamoms spausdintoms knygoms ir neperiodiniams leidiniams (įskaitant vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, enciklopedijas, žodynus, žinynus, informacines brošiūras, nuotraukų ir reprodukcijų albumus, vaikiškas knygeles su paveikslėliais, piešimo ir spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius, schemas ir brėžinius, tačiau išskyrus kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius.

2. Neperiodiniai leidiniai – tai leidiniai kurių leidimas nesusietas su tam tikromis datomis. Tai galėtų būti mokslo straipsnių rinkiniai, mokslo draugijų darbai, serijinės monografijos, o taip pat, brošiūros (tarp jų ir turizmo veiklą pristatantys leidiniai), informacinės skrajutėms ir kiti panašūs spaudiniai (pvz. spaudinys apie kokių nors ligų prevenciją, išspausdintas viename lape (vienoje ar abiejose pusėse) ir panašiai, vaizdinės mokymo priemonės (įvairaus formato plakatai, kortelės pvz. su matematinėmis formulėmis ir panašiai), bibliotekų leidžiami bibliografiniai ir informaciniai leidiniai.

3. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas negali būti taikomas reklaminiams leidiniams.

4. Spaudinių, kuriems taikomas 9 procentų PVM tarifas, tiekimu yra laikomi ir tokie atvejai, kai užsakovo užsakyta išspausdinti produkcija yra spausdinama, iš esmės naudojant užsakymo vykdytojo medžiagas.

1 pavyzdys

Spaustuvė, PVM mokėtoja, gavo užsakymą knygai išspausdinti. Užsakovai spaustuvei pateikė tik paruoštą spaudinio maketą. Spaustuvė, išspausdinusi knygas, išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Kadangi užsakovas medžiagų, reikalingų spausdinimui nepateikė, laikoma, kad spaustuvė užsakovui pateikė prekes, t.y. knygas, kurios atitinka PVM įstatymo keliamus reikalavimus 9 procentų PVM tarifo taikymui, todėl spaustuvė PVM sąskaitoje faktūroje nurodo 9 procentų PVM tarifą.

2 pavyzdys

Leidybinė įmonė A, PVM mokėtoja, spaustuvei B, PVM mokėtojai, pateikė užsakymą išspausdinti mokyklinius atlasus. Leidybinė įmonė spaustuvei davė dalį dažų, reikalingų mokyklinių atlasų spausdinimui. Spaustuvė, įvykdžiusi įmonės A užsakymą, išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Kadangi užsakovo pateiktos medžiagos, reikalingos spausdinimui, sudarė tik mažą dalį visų medžiagų, reikalingų užsakymui įvykdyti, laikoma, kad spaustuvė patiekė prekes, t.y. atlasus, ir PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas.“

5. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas negali būti taikomas tiekiant: kalendorius, užrašų knygeles ir kitus panašaus pobūdžio spaudinius (pagal VMI prie FM 2013-05-21 raštą Nr. (32.43-31-2)- RM-3197)).

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas negali būti taikomas kalendoriams, kurių turinį sudaro metų, mėnesių, savaičių ar dienų sąrašas su atspausdintais aforizmais, patarimais, vardadieniais, reklaminio pobūdžio tekstu arba be jo, užrašams skirta vieta ar be jos ir panašiai. Pavyzdžiui, vieno lapo kalendoriui (įskaitant sieninį, stalinį, kišeninį ir panašiai), kalendoriui, kurį sudaro tam tikras skaičius lapelių, kurių kiekvienas atspausdintas su metų atskirų dienų detalėmis ir kurie sudėti chronologine tvarka į bloknoto pavidalą, iš kurių kasdien pašalinami arba verčiami lapeliai (staliniam, pakabinamam ir panašiai); kalendoriams su pakeičiamais bloknotais, įtaisytais ant kitokios medžiagos pagrindo, buhalterio, finansininko, vadovo, darbo kalendoriui, bloknoto pavidalo kalendoriui, lankstomam kalendoriui ir panašiai.

Tačiau, tuo atveju, kai tiekiami leidiniai iš esmės yra neperiodiniai leidiniai, neatsižvelgiant į tai, kad jie pavadinti kalendoriais, šiems leidiniams gali būti taikomas 9 procentų PVM tarifas.

6. Pagal PVM įstatymo nuostatas PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, kai jas tiekia ar teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas ekonominę veiklą. PVM įstatymo 2 straipsnyje yra nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių veikla, kaip ji apibrėžta šiame straipsnyje nelaikoma ekonomine veikla. Pagal minėto įstatymo 2 straipsnio 38 dalies nuostatas valstybės ir savivaldybių veikla – tai valstybės, savivaldybių, valstybės ar savivaldybių institucijų bei įstaigų, o įstatymų nustatytais atvejais – ir kitų viešųjų juridinių asmenų veikla, kurią vykdyti šiuos asmenis įpareigoja teisės aktai.

Todėl, tuo atveju, kai atitinkami Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja instituciją ar įstaigą, nurodytą PVM įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje tiekti tam tikrus leidinius, yra laikoma, jog toks tiekimas nėra PVM objektas ir už tokių leidinių tiekimą (ir prenumeratos būdu) PVM neskaičiuojamas.

Pavyzdys

Lietuvos Respublikos patentų įstatymas, prekių ženklų įstatymas, dizaino įstatymas numato, kad atitinkami duomenys, susiję su pramoninės nuosavybės registravimu, skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiajame biuletenyje.

Bibliotekos, kurios steigėjas yra Valstybinis patentų biuras, nuostatuose nurodyta, kad biblioteka rengia, leidžia ir platina Valstybinio patentų biuro oficialų biuletenį. Bibliotekos vykdoma oficialių biuletenių, kuriuos leisti įpareigojo teisės aktai, leidyba ir platinimas nelaikomi ekonomine veikla.

7. Elektroniniame formate (pvz., kompaktiniame diske ar kitose laikmenose) patalpintas intelektualinis produktas, kuris gali turėti ir spausdintinį ar rašytinį formatą, nelaikomas knyga PVM lengvatinio tarifo prasme. Todėl lengvatinis 9 proc. PVM tarifas kompaktiniams diskams ar kitoms laikmenoms, kurių turinys atitinka tai, kas gali būti kaip knyga išleista spausdintiniu formatu, netaikomas.

Taigi, lengvatinis 9 procentų PVM tarifas laikmenoms, įskaitant garso kasetes, netaikomas. Tačiau tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos teritorijoje tiekiamas knygos ir kasetės (garso kasetės ar kompaktiniai diskai) komplektas, kurio kaina yra viena (t. y. knygos ir kasetės ar diskų kainos atskirai nenurodytos ir jų nurodyti nėra įmanoma), ir pagrindiniu elementu šiame komplekte yra laikoma knyga, tokiam komplektui (knyga + kasetė, knyga + diskas) gali būti taikomas lengvatinis 9 procentų PVM tarifas. Tačiau 9 procentų PVM tarifas nebus taikomas jeigu tiekiamo komplekto kainą realiai yra įmanoma išskaidyti į 2 atskiras dalis, tokiu atveju laikoma, kad įvyko 2 prekių tiekimai, kurie apmokestinami skirtingais tarifais.

Pavyzdys

Knygynas prekiauja: kanceliarinėmis prekėmis, įvairiais sąsiuviniais (įskaitant piešimo sąsiuvinius), popieriumi braižybai, vadovėliais, grožine literatūra, taip pat knygomis su garso kasetėmis ir kompaktiniais diskais, vaikiškomis piešimo ir spalvinimo knygelėmis, specializuotais segtuvais, mokymo vaizdinėmis priemonėmis, mokykliniais gaubliais, žemėlapiais (kontūriniais, įvairiais atlasais ir panašiai), reklaminiais plakatais, atvirukais, žurnalais ir įvairiais kalendoriais (vieno lapelio, lankstomais, staliniais, pakabinamais, kišeniniais, kalendoriais, iš kurių kasdien pašalinami arba verčiami lapeliai, finansininko, buhalterio, darbo ir panašiai).

Knygynas parduodamiems vadovėliams, grožinės literatūros knygoms, taip pat knygoms (vadovėliams ar grožinės literatūros knygoms), kurios sukomplektuotos su garso kasetėms ir kompaktiniais diskais, ir kurių bendros kainos neįmanoma išskaidyti į atskiras dalis, vaikiškoms piešimo ir spalvinimo knygelėms, specializuotais segtuvais, mokymo vaizdinėms priemonėms, žemėlapiams, turi taikyti 9 procentų lengvatinį PVM tarifą.

Kitoms prekėms, kuriomis prekiauja knygynas, t.y. kanceliarinėms prekėms; sąsiuviniams (įskaitant ir piešimo); mokykliniams gaubliams; kalendoriams (vieno lapelio, lankstomiems, staliniams, pakabinamiems, kišeniniams, kalendoriams, iš kurių kasdien pašalinami arba verčiami lapeliai, finansininko, buhalterio, darbo ir panašiai), popieriui braižybai; reklaminio pobūdžio leidiniams, įskaitant plakatus; atvirukams yra taikomas standartinis PVM tarifas.

8. Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas tiekiamiems leidiniams neatsižvelgiant į tai, kad įsigyjant iki 2008-12-31 iš leidėjų jie buvo apmokestinti lengvatiniu 5 procentų PVM tarifu.

9. Lentelėje yra pateikiamas dažniausiai pasitaikančių tiekiamų leidinių sąrašas ir nurodyta (pažymėta x ženkleliu), pagal kokį PVM tarifą (standartinį ar lengvatinį) jie yra apmokestinami.

Leidinio pavadinimas

21% PVM Tarifas

9% PVM Tarifas

Pastabos

Afiša

x

  

Albumas

x

 

Skirtas nuotraukoms, pašto ženklams ir pan.

Albumas (fotoalbumas)

 

x

Jeigu šį leidinį galima prilyginti knygai ar brošiūrai, pvz., sporto mokyklos auklėtinių nuotraukų albumas, meninių nuotraukų ir pan.

Albumas (šeimos nuotraukų)

x

 

Fizinio asmens užsakymu spaustuvėje pagamintas šeimos nuotraukų albumas su aprašymais ar be jų

Almanachas (įvairių autorių kūrinių rinktinė)

 

x

 

Anketos

x

  

Aplankalas raštams

x

  

Astronominis žemėlapis

 

x

 

Ataskaita

 

x

Jeigu tai neperiodinė ataskaita

Jeigu tai periodinis leidinys – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 dienos pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą

(Periodinės ataskaitos, t.y. reguliariai leidžiamos ataskaitos (metinės, ketvirtinės ir pan.,)

Atlasas (žemėlapis)

 

x

 

Atmintinė (instrukcija, techninė informacija )

 

x

Pvz., darbų saugos atmintinė ir pan.

Atsiskaitymo už paslaugas knygelė

x

  

Išspausdintas vaizdas, nuotrauka, portretas

x

 

Išskyrus spaudinius, nurodytus 88 punkte

Atvirlaiškis

x

  

Atvirukas

x

  

Bibliografinis leidinys

 

x

Knygų ir kitų spaudinių ar straipsnių sąrašas arba katalogas

Bilietai (transporto, teatro, kino)

x

  

Bilietas (nario)

x

  

Bingo kortelės

x

  

Biuleteniai balsavimo

x

  

Biuletenis su partijų kandidatų pavardėmis

x

  

Blankai

x

 

Įvairūs, pvz., sąskaitų, buhalterinių ataskaitų, apyskaitų ir pan., ligos istorijos, išrašų iš ligos istorijų ir pan., laiškų, dovanų kuponų (čekių), pranešimų ir pan.

Bloknotas

x

  

Brošiūros įvairios

 

x

x

Pvz., kelionių, pristatančių kaimo turizmą (kaimo turizmu užsiimančių sodybų sąrašas ir nurodytos jų teikiamos paslaugos ir pan.), jeigu tai neperiodiniai leidiniai

Jeigu tai periodinis leidinys – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d. pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą.

Diagramos

x

  

Dienoraščiai

x

  

Dokumentų kopijos

x

  

Draudimo liudijimai

x

  

Enciklopedijos

 

x

 

Etiketės

x

  

Fotografija (nuotrauka)

x

  

Gaidos (muzikinio kūrinio)

 

x

 

Galvosūkių knyga

 

x

Jeigu tai neperiodinis leidinys.

Jeigu tai periodinis leidinys – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 dienos pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą

Gaubliai

x

  

Įdėtiniai pakeitimų lapeliai

 

x

Pvz., įdėti į knygą pastebėtų klaidų atitaisymai ir pan.

Įmonių, asociacijų įstatai, nuostatai

 

x

Įskaitant sutartis, statutus, jeigu jie išleisti knygos, bukleto, brošiūros ar pan. forma

Inžineriniai planai (schemos, brėžiniai)

 

x

 

Įrašų knyga

x

 

Pvz., renginio dalyvių, besituokiančių ir pan.

Iškarpos drabužių (iškarpų albumas)

 

x

Sukomplektuotos ir išleistos kaip knyga, brošiūra ar pan.

Iškarpos drabužių (atskiri lapai)

x

  

Kainoraštis (išleistas brošiūros pavidalu)

 

x

Jeigu tai neperiodinis leidinys.

  

x

Jeigu tai periodinis leidinys – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 dienos pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą

Kalendoriai (įskaitant darbo ir pan.)

x

 

Išskyrus tokius, kurie iš esmės atitinka knygos pobūdį, neatsižvelgiant į tai, kad jie pavadinti kalendoriais.

Kartotekos kortelė (lapelis)

x

  

Katalogai

 

x

Pvz., knygų, straipsnių, spaudinių, prekių, profesijų, užsakymų paštu ir pan., gali būti išleisti kaip knygos, brošiūros ar pan., taip pat kaip segtuvai su atskirais įsegamais lapais

Klausimynas

 

x

Jeigu išleistas knygos, brošiūros ir pan. forma

Knyga (kulinarinių receptų ir pan.,)

 

x

 

Knyga (maldaknygė)

 

x

 

Knyga (mišių )

 

x

 

Knyga (pavyzdžių)

x

 

Pvz., susegti audinių ar kt. medžiagų pavyzdžiai

Knyga (telefonų)

 

x

Jeigu tai neperiodinis leidinys

Jeigu tai periodinis leidinys – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 dienos pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą

Knyga (traktatų)

 

x

 

Knyga (turistų, laisvalaikio vadovas)

 

x

 

Knyga (vaikiškų paveikslėlių ir pan.

 

x

 

Knygelės (užrašų, adresų)

x

  

Knygelės (komiksų)

 

x

 

Knygelės (kryžiažodžių)

 

x

Jeigu tai neperiodinis leidinys.

Jeigu tai periodinis leidinys – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 dienos pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą

Knygelės (pažymių)

x

  

Knygelės (piešimo)

 

x

 

Knygelės (spalvinimo)

 

x

 

Knygos (himnai, giesmės)

 

x

 

Knygos (įvairios)

 

x

 

Knygos dalis

 

x

Jeigu tiekiama būsimos knygos dalis (pvz., 1 dalis, 1 tomas ir t.t.)

Knygos ir garso kasetės (CD) komplektas

 

x

Tik tuo atveju, jeigu komplekto sudedamųjų dalių kainos nurodyti atskirai neįmanoma, o pagrindinis komplekto elementas yra knyga.

Knygos kopija

x

 

Gaminta ne spaustuvėje

Knygos lapai (laisvi)

x

 

Spausdinti knygos lapai (neįrišti ir neskirti susegti į segtuvus)

Knygos lapai (laisvi)

 

x

Skirti įrišimui ir (ar) įsegimui

Knyga (stenogramų)

 

x

 

Knygos senovinės, antikvarinės

 

x

 

Knygos viršelis

x

  

Kortelės (vaizdinės mokymo priemonės)

 

x

Pvz., su formulėmis

Kortelės kainų (etiketės)

x

  

Kortelės vizitinės

x

 

Įskaitant korteles, kuriose spausdinamas įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, banko rekvizitai veiklos pobūdis ir pan.

Kortos

x

  

Kreditinė kortelė

x

  

Kvietimas (pakvietimas)

x

  

Kvitas bagažo

x

  

Laikraščiai (dienraščiai, savaitraščiai), įskaitant ir tokius, kurie skelbia informaciją apie rinkimus- jų eigą, kandidatus, jų programas ir pan.)

x

 

Iki 2012 m. gruodžio 31 dienos.

 
xErotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikantys leidiniai, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdinta produkcija , kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto
xIšskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro ne daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto

Nuo 2013 m. sausio 1 d.

Pagal PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 4 punktą.

Laikraščiai (sienlaikraščiai),

įskaitant ir tokius, kurie skelbia informaciją apie rinkimus – jų eigą, kandidatus, jų programas ir pan.

x

 

Iki 2012 m. gruodžio 31 dienos.

 
xErotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikantys leidiniai, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdinta produkcija , kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto
xIšskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro ne daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto

Nuo 2013 m. sausio 1 d.

pagal PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 4 punktą.

Lankstinukai

 

x

 

Lapeliai informaciniai (skrajutės )

 

x

 

Lipdukai

x

  

Loterijos bilietai

x

  

Makulatūra

x

 

Leidiniai skirti makulatūrai

Meniu/valgiaraštis (blankas)

x

 

Atskiri lapai ar lapai susegti į segtuvą ar kitaip įrišti, be įrašų apie patiekalų kainas ir porcijų dydžius ir pan.

Metraštis (leidinys)

 

x

Jeigu tai neperiodinis leidinys.

  

x

Jeigu tai periodinis leidinys – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d. pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą.

Milimetrinis popierius

x

  

Monografija

 

x

 

Mokymo priemonė (įvairaus formato plakatai su asmens nuotraukomis ar portreto, vaizdo (pvz., istorinių pastatų ir pan.) paveikslo ar pan. atvaizdais)

 

x

Išskyrus spaudinius, nurodytus sąrašo 13, 93 ir 95 punktuose

Mokymo priemonė (aplankalas su pvz., kursų medžiaga)

 

x

 

Muzikos kūriniai

 

x

 

Nuorašas (dokumentų kopija)

x

  

Oficialūs teisės aktų rinkiniai

 

x

 

Paveikslo reprodukcija (spausdintinė paveikslo kopija)

x

 

Išskyrus spaudinius, nurodytus 88 punkte

Periodiniai žurnalai

x

 

Iki 2012 m. gruodžio 31 dienos.

 
xErotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikantys leidiniai, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdinta produkcija, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto
xIšskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro ne daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto

Nuo 2013 m. sausio 1 d.

Pagal PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 4 punktą.

Plakatai

x

 

Išskyrus spaudinius, nurodytus 88 punkte

Planai, schemos, žemėlapiai

x

 

Dekoratyviniai, įrėminti, naudojami pvz., interjero puošybai

Popieriniai maišeliai (pakavimo)

x

  

Pranešimo lapeliai (blankai)

x

  

Pratybų sąsiuviniai

 

x

 

Programos (koncertų ir pan.,)

 

x

 

Programos (partijų)

 

x

Pvz., partijos programa, išleista knygos, brošiūros, lankstinuko ir pan. forma

Programos (sporto rungtynių)

 

x

 

Programos (televizijos, radijo, teatro)

 

x

 

Rankraščiai

x

  

Registracijos knygos

x

  

Rūbinės bilietai

x

  

Sąrašai (įvairūs)

x

 

Pvz., gyventojų, kandidatų ir pan.

Sąsiuviniai (įskaitant piešimo)

x

  

Schemos, žemėlapiai, planai (senoviniai)

 

x

Įskaitant ir antikvarinius, išskyrus nurodytus sąrašo 96 punkte

Segtuvas

x

 

Bendro naudojimo ar skirtas biuro reikmėms

Segtuvas

x

 

Segtuvas tam tikro leidinio įdėtiniams (pakeitimo) lapams segti

Sertifikatas

x

  

Siuvinių sukirpimo šablonas, trafaretas

x

  

Skaidrės

x

  

Skirtukai knygoms

x

  

Statistiniai leidiniai

x

x

Jeigu tai neperiodiniai leidiniai

  

x

Jeigu tai periodiniai leidiniai – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 dienos pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą

Steigimo sutartis

 

x

Jeigu išleista knygos, bukleto, brošiūros ir pan. forma

Stenogramos

x

  

Sveikinimo lapeliai

x

  

Testamentai

x

  

Totalizatoriaus kvitai, bilietai, kortelės

x

  

Tvarkaraščiai, grafikai

 

x

Jeigu tai neperiodiniai leidiniai

  

x

Jeigu tai periodiniai leidiniai – lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas nuo 2013 m. sausio 1 dienos pagal PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktą

Užrašų knygelė

x

  

Užrašų popierius

x

  

Užrašų sąsiuviniai

x

  

Vadovėliai (mokymo priemonės)

 

x

Įskaitant ir vadovėlius su mokomaisiais tekstais

Vekselių blankai

x

  

Vokai

x

  

Žaidimai

x

  

Žaidimų kortelės

x

  

Žemėlapiai įvairūs

 

x

Išskyrus nurodytuosius sąrašo 96 punkte

Žemėlapiai, planai (kelių, gatvių ir pan.)

 

x

 

Ženklai (logotipai)

x

  

Žinynai (įvairūs)

 

x

 

Žodynai (įvairūs)

 

x

Įskaitant ir vietovardžių žodynus

Žurnalai

x

 

Iki 2012 m. gruodžio 31 dienos

 
xErotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikantys leidiniai, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdinta produkcija, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto
xIšskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro ne daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto.

Nuo 2013 m. sausio 1 d.

Pagal PVM įstatymo 19 str. 3 dalies 4 punktą.

(19 straipsnio 3 dalies 2 punkto komentaro 9 punktas pakeistas pagal VMI prie FM 2013-05-21 raštą Nr. (32.43-31-2)- RM-3197)).

10. Knygų, laikraščių, žurnalų ir kitų spaudinių spausdinimo paslaugoms yra taikomas standartinis PVM tarifas. Kiekvienu atveju, sprendžiant klausimą, ar buvo suteiktos spausdinimo paslaugos, ar patiektos prekės, yra svarbu atsižvelgti į konkrečios sutarties sąlygas. Spausdinimo paslaugomis įprastai turėtų būti laikomi tokie atvejai, kai užsakovų užsakyti išspausdinti spaudiniai yra spausdinami iš esmės naudojant užsakovo medžiagas.

Pavyzdys

Įmonė A, PVM mokėtoja, pagal sutartis spausdina žurnalus ir knygas. Užsakovai pateikia ne tik žurnalų ir knygų tekstus, bet ir popierių, reikalingą visų užsakymų spausdinimui. Įmonė A šiuos tekstus redaguoja, maketuoja, atlieka kitus su žurnalų ir knygų spausdinimu susijusius darbus, ir atspausdina pateiktą tekstą. Atspausdinusi užsakytus žurnalus ir knygas įmonė išrašo PVM sąskaitą faktūrą už spausdinimą. Į šių leidinių spausdinimo vertę įmonė įtraukia visus darbus, susijusius su šių knygų spausdinimu, t.y. redagavimą, maketavimą ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė A atspausdino žurnalus ir knygas iš esmės naudodama užsakovo medžiagas, laikoma, kad buvo suteiktos spausdinimo paslaugos, ir todėl PVM sąskaitoje faktūroje, išrašytoje už šių knygų ir žurnalų spausdinimą, PVM apskaičiuojamas taikant standartinį PVM tarifą.


Reklamai skirtų leidinių, plakatų, kitos vaizdinės medžiagos, kuri sudaro neatsiejamą reklaminės kampanijos dalį, spausdinimas laikomas reklamos paslauga pagal Europos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-68/92 (Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką), ir jai taikomas standartinis PVM tarifas, jei paslaugos pirkėjas nėra kitos valstybės narės apmokestinamasis asmuo ar už ES valstybių ribų įsikūręs pirkėjas.

11. Ūkio subjektai už teikiamas leidinių platinimo paslaugas, įskaitant ir tuos asmenis, kurie leidinius platina prenumeratos būdu, turi skaičiuoti pagal standartinį PVM tarifą.
Tuo atveju, kai leidėjai ar kiti pardavėjai prenumeratos būdu platina knygas, yra laikoma, jog vykdomas knygų tiekimas, ir taikomas 9 procentų PVM tarifas.

(PVMĮ 19 str. 3 d. 1-2 p. komentaras pakeistas pagal VMI prie FM 2010-12-27 raštą Nr. (18.2-31-2)-R-12352).

© Visas www.spaudosdepartamentas.lt svetainės turinys yra išimtinė UAB SPAUDOS DEPARTAMENTAS nuosavybė, kuri yra saugoma Lietuvos bei tarptautinių autorinių įstatymų. Bet kokią informaciją pateikiamą svetainėje (tekstus, grafiką, nuotraukas ir kt.) draudžiama kopijuoti ar kitaip platinti.